Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos antikorupcinė programa

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos antikorupcinė programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. Ja siekiama užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, šalinti korupcijos apraiškas bei skatinti netoleranciją šiam reiškiniui.

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM, prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją personalui ir administracinei veiklai, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą (A. Kojelavičiaus g. 121, Vilniuje, 203 kab., tel. 8 5 267 7214).

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešk apie korupciją:
1. Specialiųjų tyrimų tarnybai:
elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia" ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją";
visą parą veikiančiu „karštosios linijos" telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis).

2. Policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous.

3. Sveikatos apsaugos ministerijai:
elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt;
anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).
raštu; kreipiantis raštu prašome nurodyti:
1) vardą, pavardę;
2) gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);
3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitus, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.
Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.


Aprašas

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų elgesio susidūrus su korupcinėmis veikomis taisyklių bei pranešimo tvarkos aprašas

1. Apraše vartojamos sąvokos:

Korupcija - bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

2. Darbuotojas, įtaręs ar norintis išreikšti susirūpinimą korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimu, privalo savo įtarimus apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar teisės pažeidimą pranešti:

2.1. direktoriaus pavaduotojui personalui ir administracinei veiklai, atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą (asmeniškai - Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, A. Kojelavičiaus 121, Vilnius, 203 kabinetas, telefonu (8-5) 2677214, raštu su žyma ant voko „asmeniškai";

2.2. VTPT direktoriui (asmeniškai - Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, A. Kojelavičiaus 121, Vilnius, 201 kabinetas, telefonu (8-5) 2677200, raštu su žyma ant voko „asmeniškai").

3. Darbuotojui, įtarusiam ar norinčiam išreikšti susirūpinimą korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar teisės pažeidimu, rekomenduojama:

3.1. nebandyti rinkti įrodymų ar klausinėti informacijos asmenų. Turimus dokumentus ar kitus įrodymus, kurie darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikyti saugioje vietoje;

3.2. išgirdus ar pamačius tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašyti laiką, datą ir kitas aplinkybes;

3.3. nebandyti patiems atlikti tyrimo;

3.4. neįsitikinus tuo, ką matė ar išgirdo, konfidencialiai kreiptis patarimo į tarnybos direktoriaus pavaduotoją personalo valdymui.

Elgesio taisyklės

ELGESIO TAISYKLĖS

Antikorupcinė SAM linija: nemokamas telefonas 8 800 66 004

Sveikatos apsaugos ministerijoje veikia pasitikėjimo telefonas. Lietuvos gyventojai, paskambinę nemokama linija 8 800 66 004, gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose. 

Ataskaitos
Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-28 10:27